Motorola PMAE4091 UHF Stubby antenna for 450-490Mhz