Motorola Genuine PMAD4118 VHF/GPS 152-174Mhz Antenna